::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33898 เด็กหญิงวันวิสา ภักภูมินทร์ ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33934 เด็กหญิงณัฐริกา เภาแก้ว ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33579 เด็กหญิงจนิชา มิ่งศร ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33600 เด็กหญิงสุชานาถ ก้อนคำ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33637 เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33661 เด็กหญิงจารวีกร เดชสะท้าน ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33664 เด็กหญิงชนาภรณ์ ธรรมบุตร ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33724 เด็กหญิงศุภาวรรณ ภูมิวงศ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33726 เด็กหญิงสิริญาภา มหาลวเลิศ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33798 เด็กหญิงเชษฐธิดา บุญชู ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33809 เด็กหญิงภาวินี อภัยวงศ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33817 เด็กหญิงอัจฉริยา บุญราช ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33675 เด็กหญิงนิภาพร บุญสิงห์ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33819 เด็กชายจารุกิตติ์ ศิริจันทร์ ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33850 เด็กหญิงภัทราพร สืบเลย ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 716 ถัดไป »