::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33876 เด็กชายอัมรินทร์ นินเชิด ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33926 เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33930 เด็กหญิงเขมมิศรา คำเหลือง ม.1 สตรีสิริเกศ 48 138 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33561 เด็กชายกันตินันท์ พรมศร ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33598 เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33647 เด็กชายกัณฑ์อเนก ไวยุกรณ์สุกุล ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33694 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเลิศ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33699 เด็กชายอภิศักดิ์ ทิพย์รักษ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33732 เด็กหญิงอรุณี ศรีบุญเรือง ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33734 เด็กชายคชาพัฒน์ ผาสุก ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33773 เด็กหญิงสุวรัตน์ อ่อนน้อย ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33777 เด็กชายกฤตภาส นิลวรรณ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33778 เด็กชายคมกฤษ ภักดี ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33810 เด็กหญิงยุวรรณดา เบ็ญมาศ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33811 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 716 ถัดไป »