::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33833 เด็กชายเศรษฐพงษ์ สมหมาย ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33843 เด็กหญิงเบญจวรรณ ใสดี ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33847 เด็กหญิงพรชาดา คำโสภา ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33853 เด็กหญิงสุธาวัลย์ สิงหันต์ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33864 เด็กชายทรงพล สมสะอาด ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33882 เด็กหญิงชฎามณี ไชยอุดม ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33902 เด็กหญิงอริสรา ธรรมจักร์ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33906 เด็กชายก้องเกียรติ วันนา ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33919 เด็กชายอภิศักดิ์ พรมประดิษฐ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33928 เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบุตตา ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33683 เด็กหญิงวรรณภา แสงสุวรรณ ม.1 สตรีสิริเกศ 46 154 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33562 เด็กชายกิตติกร ทศพร ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33571 เด็กชายนนทพันธ์ บุญตระการ ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33652 เด็กชายณฏฐพล ทองคำ ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33713 เด็กหญิงนันท์นภัส จันล่องคำ ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 716 ถัดไป »