::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33745 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองปัญญา ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33753 เด็กหญิงกัลยา ศรรุ้ง ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33775 เด็กหญิงอรประวีนนต์ บุญสงค์ ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33790 เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญค่ำ ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33801 เด็กหญิงดวงหทัย บับพาน ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33836 เด็กหญิงคณิตา ใจตรง ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33936 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นาเมืองรัก ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33941 เด็กหญิงรินรดา ทองพูล ม.1 สตรีสิริเกศ 44 177 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33659 เด็กชายศุภโชค ผาพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33693 เด็กชายณัฐภูมิ ไชยปัญญา ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33696 เด็กชายวรกิตติ์ วงษ์สามารถ ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33702 เด็กชายอุดมศักดิ์ แก่นแก้ว ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33781 เด็กชายณัฐธนุตม์ อุตมี ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33816 เด็กหญิงอรุณี สมาน ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33825 เด็กชายณัฐพงษ์ เสาเวียง ม.1 สตรีสิริเกศ 42 189 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 716 ถัดไป »