::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33668 เด็กหญิงชุติศรณ์ ศรีริสิน ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33727 เด็กหญิงสิริวิมล ริมสหาย ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33733 เด็กชายกวั๊นหล็อก ฮุย ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33752 เด็กหญิงกมลวรรณ เชื้อทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33795 เด็กหญิงกุลธิดา ถ้ำทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33800 เด็กหญิงณัฐธิดา พลับเพลิง ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33835 เด็กหญิงกัลยาณี ฉิมพินิจ ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33851 เด็กหญิงลภัสรดา ปินะกาเส ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33855 เด็กหญิงสุภาวดี ไชยเสนา ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33907 เด็กชายกิตติชัย ทศพร ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33913 เด็กชายธนวัฒน์ วิถี ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33918 เด็กชายยุทธสิทธิ์ ฤทธิชิน ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33922 เด็กหญิงชวพร หนองม่วง ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33929 เด็กหญิงวันรุ่ง คำผง ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33940 เด็กหญิงพัชราภา สดไสย ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 716 ถัดไป »