::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33421 นางสาวชฎาภรณ์ ทองพูล ม.5/8 สตรีสิริเกศ 23 902 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30647 นางสาวศิริญาดา ทองปาน ม.6/4 สตรีสิริเกศ 23 903 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34251 นางสาวกมลศรี วรรณพราหมณ์ ม.4/12 สตรีสิริเกศ 23 904 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31750 นางสาวทิพย์สุดา จันใด ม.4/7 สตรีสิริเกศ 22 905 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31805 นายจักรพงศ์ เจตนา ม.4/4 สตรีสิริเกศ 22 906 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33471 นางสาวนริศรา สมนา ม.5/10 สตรีสิริเกศ 22 907 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30501 นางสาวธิดารัตน์ คำดี ม.6/4 สตรีสิริเกศ 22 908 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31758 นางสาวพิมพ์ลภัส ชนะชัย ม.4/13 สตรีสิริเกศ 22 909 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33479 นางสาวอรัชพร รัตนวัน ม.5/10 สตรีสิริเกศ 22 910 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34050 นางสาวสิริยา เสาเวียง ม.4/2 สตรีสิริเกศ 22 911 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31392 นางสาวรุจิรา อินตะนัย ม.5/3 สตรีสิริเกศ 22 912 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31496 นางสาวเจสสิก้า คิทเล้าส์ ม.5/16 สตรีสิริเกศ 22 913 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34276 นายสุรศักดิ์ แซ่จึง ม.4/13 สตรีสิริเกศ 22 914 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31687 นายทรงฤทธิ์ บุญมา ม.4/10 สตรีสิริเกศ 22 915 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30693 นางสาวศิริวรรณ คำภาษา ม.6/13 สตรีสิริเกศ 22 916 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... 716 ถัดไป »