::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34254 นางสาวชุติมา คำเคน ม.4/12 สตรีสิริเกศ 21 932 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33482 นายชานน ประสพภักตร์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 21 933 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34272 นายภูวนาท บุตรราช ม.4/13 สตรีสิริเกศ 21 934 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32067 นายธนกฤต ชนานุวัฒน์ ม.4/16 สตรีสิริเกศ 21 935 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33458 นางสาวณัชนิชา ซอนทรัพย์ ม.5/9 สตรีสิริเกศ 21 936 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31444 นางสาวสุมินตรา แสงกล้า ม.5/12 สตรีสิริเกศ 21 937 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33528 นายเทอดไทย โชคชัยพัฒนพงศ์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 21 938 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31905 นางสาวชุติกาญจน์ คำนัน ม.4/11 สตรีสิริเกศ 21 939 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31320 นายณัฐพล ศรีลาชัย ม.5/11 สตรีสิริเกศ 21 940 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31879 นางสาวศุธิณี พวงพลอย ม.4/2 สตรีสิริเกศ 21 941 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34233 นางสาวช่อผกา แพ่งพนม ม.4/11 สตรีสิริเกศ 21 942 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34221 นางสาวอรยา บุตรมาลา ม.4/10 สตรีสิริเกศ 21 943 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30523 นายกลการ พงษ์พีละ ม.6/11 สตรีสิริเกศ 21 944 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31968 นายปฏิญญา พากุล ม.4/13 สตรีสิริเกศ 21 945 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31969 นายพัสกร ภูลสวัสดิ์ ม.4/11 สตรีสิริเกศ 20 946 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »