::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33933 เด็กหญิงศิริกานต์ ไชยรัตน์ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33944 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์อบ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33619 เด็กชายเอกยุทธ บัวจันทร์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33654 เด็กชายธัชนนท์ ศรีภักดี ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33687 เด็กหญิงสมัชญา คชคีลี ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33688 เด็กหญิงอริสา เทพวงศ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33711 เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเภา ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33722 เด็กหญิงวรรณ์นภา ตัดสมัย ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33770 เด็กหญิงวชิรดา ถาจันทา ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33799 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เติม ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33838 เด็กหญิงธนพร อุตพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33841 เด็กหญิงนวพร โกกะพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33846 เด็กหญิงปวีณ์สุดา จันทร์โสภา ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33849 เด็กหญิงแพรวา ยานารมย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33859 เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 716 ถัดไป »