::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01016 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01017 เด็กหญิงกีรติ รุ่งเรือง ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01018 เด็กชายกวิน กะนะหาวงศ์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01019 เด็กชายภัทรพงศ์ กระดานพล ป.2 จะกงวิทยา
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01020 เด็กหญิงอักษราภัคส์ เนวลา ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01021 เด็กหญิงปุณณาภา ขัดโพธิ์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01022 เด็กชายปวินท์ไชย พวงพลอย ป.2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01023 เด็กหญิงนนทพร เพ็งแจ่ม ป.2
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01024 เด็กชายก้องเกียรติ แรงเริง ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01025 เด็กชายพสธร สืบภา ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01026 เด็กหญิงวิภาวณี ใจทน ป.2 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01027 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์เกษ ป.2 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01028 เด็กหญิงกุลนิชา นวลรักษา ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01029 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล ป.1 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 711 01030 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ ศรีโสดา ป.1 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 375 ถัดไป »