::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31983 นางสาวณัฐฐิญา เฉลิมบุญนิธิโชติ ม.4/4 สตรีสิริเกศ 23 887 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30543 นางสาวญาดา นันทโคตร ม.6/11 สตรีสิริเกศ 23 888 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31717 นางสาววันเพ็ญ อินทร์วัน ม.4/13 สตรีสิริเกศ 23 889 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30473 นางสาวสิราวรรณ มังษา ม.6/7 สตรีสิริเกศ 23 890 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30615 นายธีรยุทธ ทองอาจ ม.6/12 สตรีสิริเกศ 23 891 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33447 นางสาววีรยา พรหมคุณ ม.5/9 สตรีสิริเกศ 23 892 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33549 นางสาวอติพร บุญสงค์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 23 893 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31872 นางสาวเมทิกา มูลเสนา ม.4/7 สตรีสิริเกศ 23 894 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32738 นายสหรัฐ กันแม้น ม.6/5 สตรีสิริเกศ 23 895 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30578 นายศุภกร สอดสี ม.6/12 สตรีสิริเกศ 23 896 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34282 นางสาวนิตยา เกิดสมบูรณ์ ม.4/13 สตรีสิริเกศ 23 897 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31254 นางสาวดวงนภา คันศร ม.5/9 สตรีสิริเกศ 23 898 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31285 นายปาณวัฒน์ พรหมทา ม.5/7 สตรีสิริเกศ 23 899 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31331 นายศิริฐาพร แก้วธรรมมา ม.5/10 สตรีสิริเกศ 23 900 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31737 นายหัสกรานต์ เขียวจันทร์ ม.4/10 สตรีสิริเกศ 23 901 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... 716 ถัดไป »