::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31241 นายปิยะวัฒน์ ทองทับ ม.5/12 สตรีสิริเกศ 22 917 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31958 นางสาวสุรัสวดี ธูปวงศ์ ม.4/11 สตรีสิริเกศ 22 918 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33395 นายทศพร ประพาฬ ม.5/7 สตรีสิริเกศ 22 919 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33478 นางสาวสุชาดา ทมไพร ม.5/10 สตรีสิริเกศ 22 920 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32874 นางสาวจีรนันท์ กลีบนิมิตร ม.6/13 สตรีสิริเกศ 22 921 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 29652 นางสาวภริตา นิ่มนวล ม.6/12 สตรีสิริเกศ 22 922 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30556 นางสาวรัตน์สา จันทร์เปรียง ม.6/13 สตรีสิริเกศ 22 923 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32726 นางสาวศุภาวรรณ ศิลาเลิศ ม.6/4 สตรีสิริเกศ 22 924 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32713 นางสาวเกศวลี ธรรมแสง ม.6/4 สตรีสิริเกศ 22 925 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30038 นายสิทธิชัย แก้วเขียวสนิท ม.6/11 สตรีสิริเกศ 22 926 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32711 นายพัฒนพล แก้วสลับ ม.6/4 สตรีสิริเกศ 22 927 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33532 นายมงคล อาคเนย์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 21 928 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31896 นายวิทวัส มีเดช ม.4/11 สตรีสิริเกศ 21 929 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33465 นายธวัชชัย ผกาแดง ม.5/10 สตรีสิริเกศ 21 930 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30718 นางสาวกัลญารัตน์ การะเกต ม.6/5 สตรีสิริเกศ 21 931 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... 716 ถัดไป »