::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34246 นายทินกร ธงชัย ม.4/12 สตรีสิริเกศ 19 977 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31856 นายสิทธิพงษ์ สุภาพ ม.4/10 สตรีสิริเกศ 19 978 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30560 นางสาวสิริญญา ทองปัญญา ม.6/4 สตรีสิริเกศ 19 979 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34125 นางสาวสุดารัตน์ สิงหันต์ ม.4/6 สตรีสิริเกศ 19 980 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30544 นางสาวณัฐพร เกษหอม ม.6/12 สตรีสิริเกศ 19 981 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32068 นายปรเมษฐ์ จันเทพา ม.4/15 สตรีสิริเกศ 19 982 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31762 นางสาวสุกัญญา ศรีกุล ม.4/6 สตรีสิริเกศ 18 983 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33502 นางสาวสุภาวิณี อโนรัมย์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 18 984 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31846 นายจีรวัฒน์ วิรุพูล ม.4/10 สตรีสิริเกศ 18 985 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34277 นายอณพัทธ์ แสงอรุณ ม.4/13 สตรีสิริเกศ 18 986 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34173 นางสาวสุกุมา สุบุญมี ม.4/8 สตรีสิริเกศ 18 987 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31838 นางสาวสุทธิดา เชื้อหงษ์ ม.4/16 สตรีสิริเกศ 18 988 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30534 นายวิษณุ เพ็งจันทร์ ม.6/10 สตรีสิริเกศ 18 989 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32838 นางสาวกัณชุกรณ์ บุตตะวงศ์ ม.6/11 สตรีสิริเกศ 17 990 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31974 นายวีระพงศ์ จันทร์ดี ม.4/13 สตรีสิริเกศ 17 991 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »