::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71579 เด็กหญิงช่อฟ้า ยอดศรี ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71580 เด็กหญิงพัตรพิมล นนทะเสน ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71581 เด็กหญิงวิพารัตน์ ศรีปลาด ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71582 เด็กหญิงวีณา บัลลังค์ ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71583 เด็กหญิงชมพูนุท พลนำ ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71584 เด็กหญิงกัลยากร เพ็ชรสมัย ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71585 เด็กหญิงขจาริน เจริญศรี ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71586 เด็กหญิงพิชา ลพประเสริฐ ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71587 เด็กหญิงวันนิสา พรหมทา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71588 เด็กชายอรรถพล โพธิ์คำ ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71589 เด็กชายภณ สุนสาย ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71590 เด็กหญิงวันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71591 เด็กหญิงกานต์ทิตา เลาะบุญ ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71592 เด็กหญิงจิรพัชร อาจพงษา ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71593 เด็กหญิงจิราภา อาจพงษา ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
« ก่อนนี้ 1 ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 375 ถัดไป »