::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71609 เด็กหญิงดวงใจ สันทาลุนัย ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71610 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตรีแก้ว ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71611 เด็กหญิงกนกพัชร คำเสียง ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71612 เด็กหญิงภัทราภรณ์ นามไธสง ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71613 เด็กหญิงสาวิตรี มานุสน ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71614 เด็กหญิงสุนิสา บุญศรี ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71615 เด็กหญิงอุไรวรรณ เจียมพงษ์ ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71616 เด็กหญิงณัฐนรี แหวนวงษ์ ป.6 บ้านไฮ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71617 เด็กหญิงปลิวรรณ ใยพรม ป.4 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71618 เด็กหญิงปราณิศา พิลัย ป.5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71619 เด็กชายทินภัทร บุญเรียน ป.4 อนุบาลกันทรารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71620 เด็กหญิงณัฐพร บุตตะวงศ์ ป.4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71621 เด็กหญิงวริศรา พลเสนา ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71622 เด็กหญิงพัชรธิดา สายอุต ป.6 เทศบาล 5
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71623 เด็กหญิงธัญชนิตา ดวงสมร ป.6 เทศบาล 5
« ก่อนนี้ 1 ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 375 ถัดไป »