::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71699 เด็กหญิงมลธิดา สะโสดา ป.6 มารีวิทยา
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71700 เด็กหญิงสิยาพัฐ เหล่าพงบศ์เจริญ ป.2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71701 เด็กหญิงรัญชิดา จันทะโคต ป.4 บ้านศรีอุดมตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71702 เด็กหญิงสุภัสสรา พิทักษา ป.5 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71703 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มแก้ว ป.5 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71704 เด็กหญิงทิพวรรณ ใจดี ป.5 บ้านตาอุต
« ก่อนนี้ 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »