::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71654 เด็กหญิงพิมพ์มาดา รูปอ้วน ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71655 เด็กหญิงมณฑิตา ต่อคุณ ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71656 เด็กชายสมชาย นิสวงค์ ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71657 เด็กหญิงวิธานี บุญคงมาก ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71658 เด็กหญิงหทัยชนก เส้นสุข ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71659 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71660 เด็กชายปฏิมากร บุญเริ่ม ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71661 เด็กหญิงพรบุณยา จารุมาศ ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71662 เด็กหญิงชาลิสา มาดาดาษ ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71663 เด็กหญิงชญาภา นาสารีย์ ป.5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71664 เด็กชายพีรภัทร ใสงาม ป.6 บ้านหนองบัว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71665 เด็กชายธีรวัฒน์ ธนทองคำเหลือ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71666 เด็กหญิงฉันทพิชญา ศรีศักดิ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71667 เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรไชย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71668 เด็กหญิงพราพร ฝากาทอง ป.6 อนุบาลน้ำเพชร
« ก่อนนี้ 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »