::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33632 เด็กหญิงพรรณพฤกษา บารมีโชคไพบูลย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33671 เด็กหญิงธนัญพร บุญสาน ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33681 เด็กหญิงฤทัยภัทร ศรีอ่อน ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33704 เด็กหญิงขวัญแก้ว ไชยสาร ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33706 เด็กหญิงจีรนันท์ พรรณนา ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33763 เด็กหญิงบุญญาพร คิงคำ ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33786 เด็กชายวิลเลี่ยม ชารล์ส ออสเมนท์ ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33931 เด็กหญิงอรทัย ใจเรือง ม.1 สตรีสิริเกศ 68 16 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33645 เด็กหญิงสุวภัทร พลอาจ ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33685 เด็กหญิงวราภรณ์ บุญศรีภูมิ ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33703 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคำมูล ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33710 เด็กหญิงฑิฆัมพร มูลมี ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33750 เด็กหญิงกณิษฐ์ ชาสังข์ ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33759 เด็กหญิงธิวาพร เสาวงศ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33925 เด็กหญิงพัณณิตา ยะฮวดสา ม.1 สตรีสิริเกศ 66 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 716 ถัดไป »