::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33712 เด็กหญิงนัทธมน นามวงค์ ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33716 เด็กหญิงประภาพร หันวิเศษ ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33718 เด็กหญิงปาณิศา พิมทา ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33721 เด็กหญิงยลลดา คลธา ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33758 เด็กหญิงธัญกมล ฟักมูล ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33791 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประดู่ ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33805 เด็กหญิงปิยพร ลุนนาแชง ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33867 เด็กชายนทีธร หลักด่าน ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33920 เด็กหญิงนาตาลี เมอร์รีย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 64 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33656 เด็กชายปรวัฒน์ สอนบุญทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33660 เด็กหญิงกวินธิดา นาคแก้ว ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33663 เด็กหญิงจารุวรรณ นวลสาย ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33678 เด็กหญิงปิยาภรณ์ อินทรบุตร ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33684 เด็กหญิงวรัญญา ทองดี ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33700 เด็กชายอัครเศรษฐ สมคิด ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 716 ถัดไป »