::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33720 เด็กหญิงพัชราพร พวงเงิน ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33725 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา สังข์ขาว ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33754 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พละศักดิ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33757 เด็กหญิงธนาภรณ์ สุมาลีย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33793 เด็กหญิงกิตติญา ปัญญาเอก ม.1 สตรีสิริเกศ 62 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33580 เด็กหญิงจุฑามาศ สุยไสย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33639 เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็ชรสมัย ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33650 เด็กชายชลนาธร ทองมาก ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33665 เด็กหญิงชไมพร ศรีสุรักษ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33677 เด็กหญิงปานไพลิน ชาญชิตร ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33686 เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์สมบัติ ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33707 เด็กหญิงชนัญธิดา จิตตำนาน ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33756 เด็กหญิงดวงตะวัน ผ่องราศรี ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33818 เด็กหญิงอารยา ผิวอ่อน ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33672 เด็กหญิงนริศรา นวลศิริ ม.1 สตรีสิริเกศ 60 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 716 ถัดไป »