::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33705 เด็กหญิงจิรัชยา มณีพันธ์เจริญ ม.1 สตรีสิริเกศ 96 1 ชนะเลิศ
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33689 เด็กหญิงอลิศรา นิรพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 88 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33691 เด็กชายชิติพัทธ์ มีชัย ม.1 สตรีสิริเกศ 88 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33994 เด็กหญิงชนิดา โล่ห์อัจฉริยะกุล ม.1 สตรีสิริเกศ 84 4 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33667 เด็กหญิงชวีวรรณ เปรมาตุน ม.1 สตรีสิริเกศ 80 5 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33769 เด็กหญิงมินรญา พลโยธา ม.1 สตรีสิริเกศ 78 6 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33692 เด็กชายณัฐดนัย กันสาย ม.1 สตรีสิริเกศ 76 7 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33701 เด็กชายอัครินทร์ ทองไม้ ม.1 สตรีสิริเกศ 76 7 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33834 เด็กหญิงกังสดาล กิ่งถา ม.1 สตรีสิริเกศ 76 7 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33596 เด็กหญิงวิปัสนา เทพขันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 74 10 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33676 เด็กหญิงบวรภัค ประพาฬ ม.1 สตรีสิริเกศ 74 10 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33729 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญมาปัด ม.1 สตรีสิริเกศ 72 12 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33868 เด็กชายนันทพงศ์ ไสว ม.1 สตรีสิริเกศ 72 12 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33602 เด็กหญิงสุภาพร ราชพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 70 14 ชมเชย
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33670 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พงค์พิละ ม.1 สตรีสิริเกศ 70 14 ชมเชย
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 716 ถัดไป »